solid stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid stop

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bậc đặc

    bậc liền