solid ph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid ph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid ph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid ph.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid ph

    * kỹ thuật

    vật lý:

    pha rắn