solid bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid bar

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thanh đặc

    thanh liền