solid jet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid jet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid jet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid jet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid jet

    * kỹ thuật

    luồng chảy không ngậm nước