solid tyre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid tyre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid tyre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid tyre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid tyre

    * kỹ thuật

    vỏ đặc

    ô tô:

    vỏ đặc (không có ruột)