solid soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid soil

    * kỹ thuật

    đất cứng