solid base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid base

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ê tô đế chắc