solid core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid core

    * kỹ thuật

    lõi đặc