solid key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid key

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    then cố định

    then liền (của trục then hoa)