solid bock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid bock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid bock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid bock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid bock

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    blốc đặc

    khối đặc