solid wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường đặc