solid die nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid die nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid die giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid die.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid die

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khuôn liền