solid line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • solid line

  * kỹ thuật

  đường liền nét

  đường nét đậm

  nét đậm

  điện tử & viễn thông:

  đường chất rắn

  xây dựng:

  đường rắn