solid pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid pile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cọc đặc