solid tire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid tire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid tire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid tire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid tire

    * kỹ thuật

    ô tô:

    lốp đặc