solid slab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid slab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid slab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid slab.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid slab

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bản đặc

    panen đặc