solid web wooden girder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid web wooden girder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid web wooden girder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid web wooden girder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid web wooden girder

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn gỗ cứng bưng kín