ski wax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ski wax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ski wax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ski wax.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ski wax

    wax used on the bottom of skis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).