skimmed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skimmed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skimmed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skimmed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • skimmed

  Similar:

  plane: travel on the surface of water

  Synonyms: skim

  skim over: move or pass swiftly and lightly over the surface of

  Synonyms: skim

  scan: examine hastily

  She scanned the newspaper headlines while waiting for the taxi

  Synonyms: skim, rake, glance over, run down

  skim: cause to skip over a surface

  Skip a stone across the pond

  Synonyms: skip, skitter

  skim: coat (a liquid) with a layer

  skim: remove from the surface

  skim cream from the surface of milk

  Synonyms: skim off, cream off, cream

  skim: read superficially

  Synonyms: skim over

  skim: used of milk and milk products from which the cream has been removed

  yogurt made with skim milk

  she can drink skimmed milk but should avoid butter

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).