skier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skier.

Từ điển Anh Việt

  • skier

    /'ski:ə/

    * danh từ

    người trượt tuyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • skier

    someone who skis