skibob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skibob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skibob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skibob.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • skibob

    a vehicle resembling a bicycle but having skis instead of wheels; the rider wears short skis for balancing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).