skidpan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skidpan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skidpan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skidpan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • skidpan

    a paved surface on which cars can be made to skid so that drivers can practice controlling them

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).