ski run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ski run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ski run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ski run.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ski run

    trail or slope prepared for skiing

    Synonyms: ski trail

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).