sir joseph paxton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sir joseph paxton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sir joseph paxton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sir joseph paxton.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).