sir james george frazer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sir james george frazer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sir james george frazer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sir james george frazer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sir james george frazer

    Similar:

    frazer: English social anthropologist noted for studies of primitive religion and magic (1854-1941)

    Synonyms: James George Frazer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).