sir george otto trevelyan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sir george otto trevelyan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sir george otto trevelyan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sir george otto trevelyan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sir george otto trevelyan

    Similar:

    trevelyan: English historian who wrote a history of the American revolution and a biography of his uncle Lord Macaulay (1838-1928)

    Synonyms: George Otto Trevelyan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).