shaft well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft well

    * kỹ thuật

    giếng mỏ