shaft cage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft cage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft cage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft cage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft cage

    * kỹ thuật

    lồng khai thác

    hóa học & vật liệu:

    thùng khai thác