shaft mouth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft mouth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft mouth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft mouth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft mouth

    * kỹ thuật

    miệng giếng mỏ