shaft caliper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft caliper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft caliper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft caliper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft caliper

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thước kẹp trục