shaft angel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft angel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft angel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft angel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft angel

    * kỹ thuật

    góc trục (bánh răng côn)