shaft bottom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft bottom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft bottom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft bottom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft bottom

    * kỹ thuật

    đáy giếng

    xây dựng:

    đáy giếng mỏ