shaft of ulna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft of ulna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft of ulna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft of ulna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft of ulna

    * kỹ thuật

    y học:

    thân xương trụ