shaft top nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft top nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft top giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft top.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft top

    * kỹ thuật

    miệng giếng mỏ