shaft drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft drive

    * kỹ thuật

    sự truyền động bằng trục

    hóa học & vật liệu:

    truyền động bằng trục