shaft joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft joint

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mối nối trục máy