shaft casing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft casing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft casing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft casing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft casing

    * kỹ thuật

    hộp trục (trục) dễ uốn