shaft-driven nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft-driven nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft-driven giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft-driven.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft-driven

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dẫn động từ trục