shaft sealing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft sealing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft sealing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft sealing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft sealing

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự đệm kín trục