shaft hoist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft hoist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft hoist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft hoist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft hoist

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tời khai thác (giếng mỏ)