shaft house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft house

    * kỹ thuật

    buồng khai thác