shaft sleeve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft sleeve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft sleeve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft sleeve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft sleeve

    * kỹ thuật

    ô tô:

    chụp bụi

    ống bọc ngoài trục