shaft face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft face.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft face

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gương lò giếng mỏ