shaft pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft pump

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bơm giếng mỏ