shaft lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft lock

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    âu kiểu giếng

    miếng đãi quặng