shaft tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft tower

    * kỹ thuật

    tháp giếng mỏ