shaft of rib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft of rib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft of rib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft of rib.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft of rib

    * kỹ thuật

    y học:

    thân xương sườn