sell out one's business nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sell out one's business nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sell out one's business giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sell out one's business.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sell out one's business

    * kinh tế

    bán (tống) cửa hàng