sand underlay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand underlay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand underlay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand underlay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sand underlay

    * kỹ thuật

    lớp cát đệm