sand speeding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand speeding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand speeding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand speeding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sand speeding

    * kỹ thuật

    sự rải cát